CONDITIES MET BETREKKING TOT DOOR ONS VERLEENDE DIENSTEN

I. ALGEMEEN

1. Op alle aanbiedingen en offertes van de Work Life Academy® alsmede alle met de Work Life Academy® afgesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. In navolgende tekst dient ‘WLA’ telkens gelezen te worden als Work Life Academy ®.
2. Wij verrichten slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kunnen dragen.
3. Wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons, zowel in woord als in geschrifte, tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt.
4. Wij dragen er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en ons.
5. Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
6. Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en -ondersteuning behouden wij ons het recht voor medewerkers van ons bureau, zonder kosten voor de opdrachtgever, als trainee bij trainingen en bij de uitvoering van onderzoeks- en advieswerkzaamheden te laten functioneren.

II. UITVOERING
7. WLA bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
8. In de offerte wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht valt en wie de opdracht zal uitvoeren.
9. WLA kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de samenstelling kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met WLA plaatsvinden.
10. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of WLA geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
11. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van een opdracht een medewerker van de andere partij in dienst nemen of met deze medewerker over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de andere partij.

III. TARIEVEN VAN IN COMPANY- EN MAATWERK
12. WLA factureert opdrachtgever direct na het ontvangen van een ondertekende offerte 30% van het geoffreerde bedrag, ongeacht de aanvangsdatum van de training c.q. opdracht. De resterende bedragen worden telkens aan het eind van iedere maand waarin voorbereiding of uitvoering plaatsvindt, in rekening gebracht.
13. De kosten voor voorbereiding en/ of uitvoering worden steeds berekend per dagdeel (= een ochtend, middag of avond). Dit dagdeeltarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Dit bedrag is exclusief de reis- en verblijfkosten. Ook voor de voorbereiding geldt het dagdeeltarief.
14. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend. Indien wij voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelen is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten (alle geschillen die tussen opdrachtgever en ons mochten ontstaan, zullen te onzer keuze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel aan de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever).

IV. TARIEVEN OPEN TRAININGEN
15. WLA factureert opdrachtgever direct na inschrijving het gehele verschuldigde bedrag, ongeacht de aanvangsdatum van de training c.q. opdracht.
16. Het is WLA toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

V. TARIEVEN VAN INDIVIDUELE BEGELEIDING EN COACHING
17. De kosten voor het gehele begeleidings- of coachingstraject worden vooraf in rekening gebracht. Wanneer er na afloop van het traject meer begeleiding nodig is, dan worden daar in overleg met de opdrachtgever afspraken over gemaakt. Deze eventuele extra begeleidingssessies worden dan op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

VI. BETALINGSVOORWAARDEN
18. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal na zeven dagen een aanmaning worden gestuurd. Dertig dagen na de factuurdatum wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling vereist is. Tevens zullen de gemaakte administratie- en bureaukosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft kan WLA met beroep op de onzekerheidsexceptie de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij te kort in het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van WLA voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

VII. ANNULERING

19. In geval van annulering van een overeengekomen in company-opdracht wordt 30% (van de totale omvang van de opdracht) in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt binnen zes weken voor de startdatum van de opdracht wordt 50% (van de totale omvang van de opdracht) in rekening gebracht. Indien de annulering binnen vier weken voor de startdatum plaatsvindt zal 90% (van de totale omvang van de opdracht) in rekening worden gebracht. De eventueel gemaakte voorbereidingskosten worden volledig in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van de email of het poststempel.
20. Annulering van een inschrijving voor een open training is niet mogelijk. Wel kan de opdrachtgever c.q. deelnemer voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan WLA wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training.
21. Annulering van een individueel begeleidings- of coachingstraject is niet mogelijk. Wel kan de deelnemer c.q. de opdrachtgever een andere kandidaat voorstellen. WLA zal dan een intakegesprek met deze kandidaat voeren om te beoordelen of een individueel traject passend is voor de desbetreffende kandidaat. Het intakegesprek zal in dat geval tellen als een sessie en dus afgetrokken worden van het totale aantal afgesproken sessies. Verplaatsing van geplande afspraken is in overleg in principe altijd mogelijk. Wanneer een sessie echter binnen 48 uur voorafgaand aan de sessie wordt geannuleerd dan worden de volledige kosten berekend.

VIII. AUTEURSRECHT

22. Trainingen, onderzoeks- en advieswerkzaamheden: tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door ons verstrekte rapporten, syllabi, presentaties, formulieren, e.d. auteursrecht. Dit houdt tevens in dat wij het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de opdrachtgever, diens medewerkers en eventuele derden niet uit handen geven.

IV. KLACHTENPROCEDURE

23. Work Life Academy doet er alles aan om de trainingen en individuele coachingstrajecten voor u tot een succes te maken. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over een van onze diensten dan stellen wij het op prijs om dat zo snel mogelijk van u te horen.

Klachten kunnen schriftelijk (per post of mail) worden ingediend bij:
Work Life Academy
Gerrit van der Veenlaan 10
3743DN Baarn
035-6223464
info@worklifeacademy.nl.

Work Life Academy bevestigt binnen twee werkdagen de ontvangst van de klacht aan de indiener. Bij Work Life Academy is één persoon verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van klachten, namelijk de eigenaar. Die zal uw klacht in behandeling nemen en proberen om de klacht binnen een termijn van twee weken op te lossen. Mocht de afhandeling van de klacht langer dan twee weken in beslag nemen dan wordt de indiener daarvan binnen twee weken na indienen van de klacht in kennis gesteld, waarbij het uitstel van de afhandeling wordt toegelicht. Tevens wordt aangegeven wanneer Work Life Academy verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost of wanneer u zich niet kunt vinden in het uitstel, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie.

Deze onafhankelijke klachtencommissie is opgericht in 2011 en bestaat uit:
Herman Jan Wijnants, directeur van Phorcys, bereikbaar via info@phorcys.nl of 06-23952026 én Wim Brinkman, notaris bij Mulder & Brinkman, bereikbaar via w.brinkman@brinkman-rensen.nl of 06-53343165.

Uw klacht wordt uiteraard altijd vertrouwelijk behandeld. De klachtencommissie bewaart de verslaglegging van de klachtenbehandeling gedurende vijf jaar in een apart dossier. U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend en eventuele consequenties zullen door Work Life Academy zo snel mogelijk worden afgehandeld.

Bovenstaande klachtenprocedure is opgenomen in de leveringsvoorwaarden van Work Life Academy, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland. Op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen met ons via 035-6223464 of info@worklifeacademy.nl.